«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
11/29/2017 11:09:10 AM / Gösterim: 4656

Şeyh İbn Useymîn rahimehullah'a soruldu:

Soru: Peygamberin doğum gününü kutlamanın hükmü nedir?

11/20/2014 8:34:02 AM / Gösterim: 7696

RASÛLLERİN İTTİFAK ETTİĞİ DÖRT BÜYÜK MES'ELE

Sâlim b. Sa'd et-Tavîl

Çeviren: Hüseyin Cinisli

 

Hamd olsun bir ve tek olarak Allah'a, salât ve selâm olsun kendisinden sonra nebî olmayana!

Emmâ Ba'd:

Muhakkak ki Allah, rasûllerini göndermiş ve kitaplarını indirmiş; Allah'ın rasûlleri de toplumlarına davetlerinde dört büyük mes'ele üzerinde ittifak etmiş, onlar hakkında ihtilâf etmemişlerdir. Yüce Allah şöyle buyurur: «Allah'a ibâdet edin, O'ndan korunup sakının ve bana da itaat edin ki günahlarınızı mağfiret etsin.» [Nûh, 3-4] Bu, ilk rasûl olan Nûh aleyhisselâm'ın sözüdür. Allah'ın kitaplarında zikrettiği bütün rasûllerin davetini inceleyecek olursak, şu dört mes'ele hakkında icma ettiklerini görürüz.

5/1/2014 9:12:56 PM / Gösterim: 9784

Allâme İmâm Abdulazîz b. Bâz Başkanlığındaki İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonunun Kabirperestlerin Durumu ile İlgili İhtilâf Edenlere Verdikleri Fetvâlar

Soru:

Memleketimizde kabirlere ibâdet etme hâdisesi iyice yaygınlaştı. Bunun yanı sıra onları müdafaa edip, bunlar cehâletleri sebebiyle mazur olan müslümanlardır, kızlarımızla evlenmelerinde, arkalarında namaz kılmamızda bir engel yoktur, hatta müslümanların sahip olduğu bütün haklara onlar da sahiptir diyenler de bulunuyor. Hatta bununla yetinmeyip o kimselerin küfrüne kâil olanları, bid'atçı muamelesi yapılacak bid'at sahibi olarak adlandırıyorlar. (EK-1)

4/29/2014 4:00:28 PM / Gösterim: 8729

Allah'tan Başkasına İbâdet Edenin
Dünyadaki ve Âhiretteki Hükmüne Dâir Tafsîlâtlı Açıklama

Allâme Şeyh Abdulmuhsin el-Abbâd

Şeyh el-Îdâhu ve't-Tebyîn fî Hukmi'l-İstiğâseti bi'l-Emvât ve'l-Ğâibîn isimli risâlesinde şöyle demektedir:
'O türbelerde yatanlara yalvarmaya, onlardan medet beklemeye, ihtiyaçların görülüp sıkıntıların giderilmesi için onlardan istekte bulunmaya, aynı şekilde cinlerden, insanlardan ve meleklerden uzakta olanlara yalvarmaya gelince; işte bu, kişiyi dînden çıkaran şirktir.

8/13/2013 7:39:04 AM / Gösterim: 10635

Cevap: İrâde iki kısma ayrılır:

Birinci kısım: Kevnî irâde,

 
İkinci kısım: Şer'î irâde.

Meşîet/dilemek manasında olan irâde kevnî irâdedir. Sevmek anlamındaki irâde şer'î irâdedir. Şer'î irâdenin örneği şu âyettir: 'Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister.' (Nisâ: 27).

8/1/2013 9:24:16 PM / Gösterim: 11089

FITIR SADAKASININ PARA İLE VERİLMESİNİ CÂİZ GÖRENLERİ

BOYUN EĞDİREN REDDİYYE-1

Allâme İmâm Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz

Çeviren: Hüseyin Cinisli

 

Hamd âlemlerin rabbi Allah'a aittir. Allah'ın salât ve selâmı, kulu ve rasûlü olan Muhammed'in, âilesinin ve bütün ashâbının üzerine olsun. Bunları ifade ettikten sonra, birçok kardeşimiz benden, fıtır sadakasını nakit para ile vermenin hükmünü sordular.

Buna dâir cevabım şudur:

8/1/2013 9:22:53 PM / Gösterim: 7128

FITIR SADAKASININ PARA İLE VERİLMESİNİ CÂİZ GÖRENLERİ

BOYUN EĞDİREN REDDİYYE-2

Muhaddis Şeyh Nâsıruddîn el-Elbânî

Çeviren: Emrah Orhan Kurugöllü

 

Fıtır sadakasının para olarak verilmesinin câiz olduğunu söyleyenler hata etmektedirler. Böyle söyleyerek nassa muhâlefet etmektedirler.

8/1/2013 9:22:06 PM / Gösterim: 6441

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn rahimehullah'a soruldu:

Soru: Fıtır sadakası ne zaman verilir?