«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Bid'atın Tanımı

Şeyh Sâlih b. Hamed el-Usaymî - Bid'atın Tanımı

Cevap: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in: "Her kim bizim bu işimizde (dînimizde) ondan olmayan bir yenilik ortaya çıkarırsa..." sözünde, Şerîat'ın bid'at olarak isimlendirdiği dînde sonradan çıkarılan işlerin sınırlarının beyânı vardır.
Bid'atın hakîkatı şu dört husûs ile açığa kavuşur:
Birincisi: Bid'at, yeni bir şey ortaya çıkarmaktır.
İkincisi: Bu yenilik ortaya çıkarma işi; dünyalık değil, dînî husûslardadır.
Üçüncüsü: Bid'at, dînden olmayan bir şey ile dînde yenilik ortaya çıkarmaktır.
Bid'at; ne dînin asıllarına döner ne de dînin maksadları ona delâlet eder.
Dördüncüsü: Dînde sonradan çıkarılan ve dînden olmayan bu yenilik ile ibâdet etme kastolunur.
Çünkü bu yeniliği dîn yapan hakîkat, onunla Allah'a yaklaşmayı murâd etmektir.
Bid'atın şer'î tanımına dâir bu hadîsten istifâde edilen şudur:
Bid'at; dînde, ondan olmayan ve ibâdet kastı ile ortaya çıkarılan yeniliklerdir.