«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kalp Hastalığı ve Sebebi

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'den Kalp hastalığının hakikati ve tedavisi hakkında faideli bir sohbet

Cevap: Ey kardeşlerim! Hastalık iki çeşittir. Bunların ilki kalp hastalığıdır ki bu manevi bir hastalıktı. İkincisi ise beden hastalığıdır ki bu da hissi hastalıktır. Birincisi ehemmiyet ve koruma bakımından daha önemlidir. Çünkü onun üzerine ebedi helak veya ebedi kurtuluş terettüp eder. Kalp hastalığının 2 şubesi vardır. Birinci şube cehalettir. İnsanların çoğu hayri sever ve hayır için çabalar lakin bunu cehaletle yaparlar ve bundan da büyük hatalar hasıl olur.

Bundan dolayı Sufyan İbni Uyeyne rahimehullah şöyle demiştir; "Abidlerimizden kim bozulursa onlarda hıristiyanlara benzerlik vardır." Çünkü hıristiyanlar hayır murat ettiler ama ondan saptılar. Nitekim Allah azze ve celle şöyle buyurur: "Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz yazmadık, fakat kendileri Allah'ın rızasını kazanmak için yaptılar." (hadid 127) Yine Süfyan şöyle demiştir: "Alimlerimizden kim bozulursa onlarda Yahudilere benzerlik vardır." Çünkü Yahudiler hakkı bildiler lakin bununla beraber hakka muhalefet ettiler. İşte kalp hastalığı bunun çevresinde döner dolaşır. Böylelikle bilinmiş oldu ki bize gereken, ilim öğrenmek, şeriatı kabul ve ona itaat etmektir. Zira böyle olmazsa helak gerçekleşir. Bu helak bedenlerin helak olması gibi değildir. Bu helak bedenlerin helak olması gibi değildir Bedenlerin helak olması ilk haline, aslına dönmesidir. "Sizi ondan yarattık, yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi oradan çıkaracağız." Kalplerin helakının manası ise hayatı kaybetmektir. Çünkü insan dünyada varoluşundan bir fayda elde edemez. Dünyası telef olmuştur. Ahirette ise hiç istifade edemeyecektir.

Peki size soruyorum cevaplayın. Hakiki hayat nedir? Ahiret hayatıdır. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Ahiret yurduna gelince işte asıl yaşama odur, keşke bilmiş olsalardı." (Ankebut 64) İlim ehli demiştir ki ayetteki ifade ile kamil bir hayat kastedilmiştir yine Allah Teala Şöyle buyurmuştur: "O gün cehennem getirilir, insanlar yaptıklarını birer birer hatırlar fakat bu hatırlamanın ne faydası var! (işte o zaman insan) keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der." (Fecr 23-24)