«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kafirlerin İslam Dinine Girmeleri Vacib midir?

Evet, Yahudi ve Hıristiyan bile olsa bütün kâfirlerin İslâm dînine girmeleri vâcibtir. Çünkü Allah teâlâ, Kitâb-ı Azîz'de şöyle buyurur: 'De ki: Ey insanlar! Ben sizin hepinize birden gönderilmiş Allah'ın Rasûlüyüm. O Allah ki, göklerin ve yerin bütün egemenlik ve iktidarı O'na aittir. O'ndan başka hak ilâh yoktur. Öldüren de, dirilten de O'dur. Bundan dolayı gelin, Allah'a ve Rasûlü'ne, Allah'ın bütün kelâmlarına îmân etmiş olan o ümmî nebîye îmân edin ve ona tâbi olun ki, hidâyete erebilesiniz.' (A'râf: 158).

Demek ki bütün insanların Allah'ın Rasûlü Muhammed صلى اللّٰه عليه وسلم 'e îmân etmeleri vâcibtir. Ancak İslâm dîni, Allah azze ve celle'nin rahmeti ve hikmeti gereği Müslümanların hükümlerine boyun eğmeleri şartıyla onların kendi dînlerinde kalmalarına izin vermiştir. Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: 'Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve âhiret gününe inanmayan, Allah ve Rasûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dîni kendine dîn edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.' (Tevbe: 29).

Müslim'in Sahîhi'nde Burayde'nin rivâyet ettiği hadîse göre Peygamber صلى اللّٰه عليه وسلم bir ordunun veya müfrezenin başına komutan tayin ettiği zaman ona Allah'tan korkmasını ve beraberindeki  Müslümanlara iyi davranmasını emreder ve şöyle buyururdu: 'Müşriklerden olan düşmanınla karşılaştığın zaman onları üç hususa davet et! Bunların hangisinde sana icâbet ederlerse onu kabul et; ve kendilerini bırak!'(1) Bu hususlardan birisi de onların cizye vermeleridir.

Bu sebeple âlimler arasında tercîh edilen görüşe göre cizye Yahudi ve Hıristiyanların dışındaki kâfirlerden de alınır.

Özet olarak söylemek gerekirse gayrimüslimlerin ya İslâm'a girmeleri veya Müslümanların hükümlerine boyun eğmeleri gerekir. Başarılı kılan Allah'tır.

 

Kaynaklar:

(1) Müslim, Kitâbu'l-Cihâd ve's-Siyer, Bâbu Te'mîri'l-Umerâ… (1730).