«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Hutbede Yöneticilere Dua Etmek ve Yöneticileri Övmek

Sâlih b. Abdilazîz Âlu'ş-Şeyh'e soruldu: Cumâ hutbesinde ya da başka bir münâsebet ile minberde iken devlet reîsi için duâ etmenin hükmü nedir? İmâm Şâtıbî'nin el-İ'tisâm kitâbında bunâ cevâz vermemesine ne dersiniz?

Cevap: Devlet reîsleri için duâ etmek râşid hâlîfeler zamânında yoktu. Sahâbenin son zamânında ve tâbiîn zamânında zuhûr edip günümüze kadar bir sünnet olarak devâm edip geldi. Bunun sebebi şudur: Hâricîler ortaya çıktıklarında müslümanların devlet reîslerine buğzetmeyi, onlardan hoşlanmamayı ve onlara karşı ayaklanmayı dîn ve dîndarlık sayıyorlardı. Bunun üzerine Ehl-i Sünnet minberlerden alenen devlet reîsleri için duâ ederek onlara muhâlefet ettiler.

Aynı şekilde Ehl-i Sünnet, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcelerinden ve âilesinden râzı olduklarını i'lân ederek Râfızîlere de minberler üzerinden muhâlefet ettiler. Böylece bid'at her ortaya çıktığında bid'atçılara muhâlefet etmek kalıcı bir sünnete dönüştü. Bu yüzden âlimler cumâ hutbesinin sünnetlerinden birinin de hutbede iken devlet reîsi için duâ etmek olduğunu zikrederler. Devlet reîsi için duâ etmek kalıcı bir sünnettir. Ehl-i Sünnet'in alâmetlerinden biri de devlet reîsi için duâ etmeleridir. Ehl-i Bid'at'in alâmetlerinden biri ise devlet reîsine bedduâ etmektir. Bunu İmâm Berbehârî ve başkaları sünnet kitaplarında açıklamışlardır. Ancak duâ başka medhetmek başkadır. Medhetmek câiz değildir. Çünkü bununla dünyâ murâd edilir.

Duâ ile ise dînin, dünyâ ve âhiretin salâhı murâd edilir. Duâ, kaynağı Allah'a âit olan şer'î bir emirdir. Medh ise medhedenin çeşitli maksatları olan bir fiildir. Bu yüzden âlimler duâ ederler ancak mutlak bir medh ile medhetmezler. Bâzıları, devlet reîsinin yaptığı bir ameldeki fâidenin ortaya çıkması için husûsî ve mukayyed bir senâ ile senâ edebilirler. Ancak bu da istisnâ olup dâimî bir kâide değildir. Hayra karşı teşvîk, terğîb ve özendirmek için senâ edebilir. Medh ise Selef-i Sâlihîn'in yaptığı bir amel değildir. Onların yaptıkları duâ etmektir. Çünkü duâ onun dîninin ıslâhının umulacağı amellerdendir. Devlet reîsinin dîni ıslâh olunca pek çok şey de ıslâh olmuş olur. Bu kadarı ile yetinelim. Yüce Allah'tan bana ve size basîret vermesini, hüsn-ü hâtime vermesini isterim.

Allah Nebîmiz Muhammed'e salât ve selâm etsin.