«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Dînin Usûl ve Furû' Diye Taksîmi Doğru mudur?

Şeyh Abdurrahmân b. Nâsır el-Berrak'a soruldu: Dînin asıllar ve ferler olarak taksîm edilmesi doğru mudur?

Cevâb: Evet; dînde asıllar ve ferler vardır. Bilindiği gibi i'tikâd ve ahkâm mesâilinin tafsîli dînin fer'îdir. Asıllar, mücmel hususlardır. Allah'a îmân bir asıldır, Allah'ın Taht üzerine istivâ ettiğine îmân ise akîdenin ferlerindendir. Ancak Şeyhulislâm, usûl [kelimesinin] özel olarak i'tikâd mes'eleleri için; fer [kelimesinin] de özel olarak amelî meseleler için kullanılmasını reddetmiştir. Şöyle ki, namaz ve Ramazân orucu dînin amelî asıllarındandır. Onlar için, dînin ferlerindendir denilemez. Ancak onların mesâili ve hükümlerinin tafsîli ferdir, onların vacipleri ve sünnetleri hakkındaki sözler de böyledir, furûdandır. Ancak namazın vucûbiyyetine gelince o, dînin asıllarındandır. O hâlde dînin mesâilinin, asıl olan ve fer olan mes'eleler diye ayrılması doğrudur.